Skip to main content

SKO w naszej szkole

Odsłon 354

REGULAMIN SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI (SKO) PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZARNEJ DĄBRÓWCE

 1. Szkolna Kasa Oszczędności działa pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Banku PKO BP w Bytowie.
 2. Członkiem SKO może być każdy uczeń klas I – VI Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce, w wieku 6-13 lat.
 3. Opiekunkami  SKO są panie: Renata Knap-Godyń i Emilia Spiczak Brzezinska.
 4. Opiekun prowadzi dokumentację (karty wpłat i wypłat uczniów) i przechowuje ją do końca roku szkolnego.
 5. Dowodem przynależności do SKO jest książeczka i karta SKO otrzymana od Banku.
 6. Wystawienie książeczki i karty SKO dla ucznia następuje po przedłożeniu pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych) i założeniu konta w Banku PKO BP.
 7. Na książeczkę, w szkole, można wpłacać każdą kwotę pieniędzy, nie mniej jednak niż 1 zł i nie więcej niż 50 zł (grosze zbieramy do skarbonki, zamieniamy na złotówki i wpłacamy na SKO). Nie można wpłacać nominałów groszowych.
 8. Po okazaniu karty, w banku, każdy członek SKO może wpłacać kwotę pieniędzy przy obecności rodzica (opiekuna prawnego).
 9. Wpłat na książeczkę może dokonywać tylko właściciel książeczki lub jego rodzic (opiekun prawny).
 10. Wpłat w szkole można dokonywać do 16 czerwca.
 11. Dni wpłat w szkole, u opiekuna szkolnego:
  – poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek wg potrzeb.
  Wpłaty są księgowane no koncie ucznia w ciągu dwóch dni.
 12. Wypłatę gotówki uczeń zgłasza opiekunowi szkolnemu na 3 dni przed żądanym terminem (poniedziałek, wtorek – wypłata w piątek).
 13. Każdy ma obowiązek pilnować swojej książeczki i karty oraz dbać o estetyczny jej wygląd.
 14. W razie zgubienia książeczki, karty SKO uczeń musi niezwłocznie zgłosić się do opiekuna.
 15. Zgubiona książeczka, karta SKO zostaje anulowana, co opiekun i uczeń poświadczają własnoręcznym podpisem.
 16. Brak książeczki, karty nie pozwala na dokonanie wpłaty i wypłaty z SKO.
 17. Opiekun SKO prowadzi dokumentację zgodnie z wytycznymi Banku PKO BP.
 18. Oszczędzający uczeń ma prawo do wypłacania pieniędzy ze swojej książeczki za pisemną zgodą rodziców (opiekunów prawnych) określającą kwotę wypłaty (nie więcej niż 50zł) lub samodzielnie w banku wraz z rodzicem (opiekunem prawnym).
 19. Dyrektor Szkoły ma prawo do:
  – kontroli stanu oszczędności na szkolnej książeczce SKO,
  – kontroli kart wpłat i wypłat poszczególnych klas i uczniów.
 20. W innych sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decyzję podejmuje opiekun szkolny SKO i Dyrektor Szkoły.

Opiekunki Szkolnej Kasy Oszczędności Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce, Renata Knap-Godyń, Emilia Spiczak Brzezinska

 

PROGRAM DZIAŁAŃ SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI (SKO) SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZARNEJ DĄBRÓWCE

OGÓLNE ZAŁOŻENIA

Program przeznaczony jest do realizacji w szkole podstawowej. Działalność Szkolnej Kasy Oszczędności kierowana jest przez opiekuna, którym jest nauczyciel zatrudniony w danej szkole.

W Szkolnej Kasie Oszczędności mogą oszczędzać wszyscy chętni uczniowie. Szkolna Kasa Oszczędności działa pod  patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Banku PKO BP
w Bytowie.

CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

Kształtowanie wśród uczniów nawyku:

 • systematycznego oszczędzania,
 • racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi,
 • wyrabianie nawyku systematyczności i wytrwałości w gromadzeniu wkładów,
 • kształtowanie nawyku celowego wydatkowania zaoszczędzonych pieniędzy,
 • popularyzacja wiedzy o działalności Banku PKO BP
 • przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych,
 • pozyskiwanie uczniów jako potencjalnych klientów,
 • doskonalenie umiejętności redagowania tekstów,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • wzbogacanie słownictwa ucznia,
 • rozwijanie poczucia przynależności do grupy i odpowiedzialności za podejmowane wspólne działania.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

 1. Decyzja członków Rady Pedagogicznej o utworzeniu przy Szkole Podstawowej Szkolnej Kasy Oszczędności.
 2. Powołanie opiekunów SKO spośród nauczycieli szkoły podstawowej.
 3. Podpisanie umowy rachunku oszczędnościowego dla SKO z Bankiem PKO BP
  w Bytowie.
 4. Opracowanie Planu Pracy SKO na dany rok szkolny.
 5. Opracowanie Regulaminu Działania Szkolnej Kasy Oszczędności oraz zadań
  i obowiązków opiekuna SKO.
 6. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów

FORMY PRACY Z UCZNIEM

 • wydawanie książeczek i kart SKO oraz prowadzenie ewidencji,
 • dokonywanie wpłat i wypłat na książeczki SKO,
 • organizowanie i przeprowadzanie konkursów,
 • komponowanie szaty graficznej gazetki  ściennej  SKO i umieszczanie aktualnych informacji o działalności,

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Uczeń:

 • zdobywa wiedzę o bankowości,
 • uczy się przedsiębiorczości,
 • bierze udział w konkursach,

UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU

Szkolna Kasa Oszczędności działa pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Banku PKO BP w Bytowie. „Posiadaczem” rachunku oszczędnościowego Szkolnej Kasy Oszczędności jest opiekun, który dokonuje wpłat i wypłat na indywidualne konta w SKO. Bank zaopatruje opiekuna SKO w druki potrzebne do prowadzenia SKO oraz materiały reklamowe.

Pozaj naszą szkołe -
Naszą historie i patrona

Wpajamy uczniom wiarę w siebie